อพ.สธ.ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มสมาชิกจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย