อพ.สธ.ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มสมาชิกภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก