อพ.สธ.ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม