อพ.สธ.เยี่ยมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
 

 
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME

 

 

 
 

            วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี และนางสาวนิติกร พงษ์ไพบูลย์ เจ้าหน้าที่กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาประจำปี ๒๕๕๕ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๔ คน (ประกอบด้วย ผู้บริหาร ๒ ครู-อาจารย์ ๒๒)

  
     
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME