อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ ๘/๒๕๕๕
             ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 

 
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME

 

 

 
 

                  ระหว่าง วันที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ ๘/๒๕๕๕ แก่โรงเรียนสมาชิกฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สาระการเรียนรู้ : ๓ สาระ มีโรงเรียนสมาชิกฯ เข้ารับการอบรม จำนวน ๘ แห่ง ๕๒ คน ( ผู้บริหาร ๓ คน ครู- อาจารย์ ๔๙ คน)

 

 
 


 

 

 
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME