อพ.สธ.ประชุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดชัยภูมิ
      

 
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME

 

 

 
 

                เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม และ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ อ.ประไพศรี สุภา อ.พร้อม พรหมภู่ ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นายธานินทร์ สันคะนุช และ นางพัชราวดี เจ้าหน้าที่กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ได้เดินทางไปประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ กลุ่ม โรงเรียนที่เข้าร่วม จำนวน ๓๒ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริฯ และเกียรติบัตร ในปี ๒๕๕๖ โดมีผู้เข้าร่วมประชุม ๗๘ คน ประกอบด้วย (ผู้บริหาร ๒๔ ครู ๕๓ คน)
 

 
 


 

 

 
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME