ตรวจสอบผลการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สถานศึกษาที่ยื่นใบสมัครฯ โปรดตรวจสอบรายชื่อ  โดยด่วน  !!!!!!


 

30 วันเท่านั้น !! หากไม่จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายในกำหนดสถานศึกษาต้องยื่นใบสมัครใหม่

สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ :

1.ไปรษณีย์ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10303
2. โทรสาร : 02-2817999 ต่อ 2221
3. E-mail : adreport_school@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม :
โทร: 02-2817999 ต่อ 2219   081-9078050
E-mail: adreport_school@hotmail.com