จุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สาระน่ารู้ ให้สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทั่วประเทศ ได้ทราบข่าวและการดำเนินงานของสมาชิกโดย

  • เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ให้สมาชิกและผู้สนใจได้ทราบ

  • เป็นสื่อกลางให้เยาวชน มีส่วนร่วมในการเผยแพร่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

  • สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้สะดวกยิ่งขึ้น

  • จุลสารอยู่ในรูปแบบ pdf หากไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมการอ่านไว้ สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้านี้

 

 
 
     

 
 

 

 

 

 
 
 

     
     
     
     
  l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
  l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 

  : จำนวนผู้ใช้งาน

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร