ปรแกรมสื่อผสม เอิร์ธ กับ แนท ตอน "ก้าวแรกกับพฤกษอนุกรมวิธาน"
 

 

 

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม

  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในความหมายและประโยชน์ของพฤกษอนุกรมวิธาน

  • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักและทำความคุ้นเคยกับลักษณะสำคัญของพืชในส่วนต่างๆที่ใช้ในการจำแนกพืชตามหลักพฤกษอนุกรมวิธาน

  • เพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้และกระตุ้นให้อยากศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

คุณสมบัติของโปรแกรม

          โปรแกรมสื่อผสมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้พฤกษอนุกรมวิธานเบื้องต้น เอิร์ธ กับ แนท ตอนก้าวแรกกับพฤกษอนุกรมวิธาน ประกอบไปด้วย

  1.  เนื้อหาหลักเพื่ออธิบายความหมายและประโยชน์ของพฤกษอนุกรมวิธานในขั้นเบื้องต้น

  2.  ภาพลายเส้นพร้อมคำอธิบายชื่อลักษณะต่างๆ ของพืช ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด และผิว ทั้งภาษาไทย และ  อังกฤษ โดยมีการจัดหมวดหมู่ให้สามารถค้นหาได้ง่าย

  3. ตัวอย่างบางส่วนของ ภาพถ่ายลักษณะต่างๆของพืชเปรียบเทียบกับลายเส้น พร้อมชื่อพืช(ส่วนที่ยังไม่มีภาพถ่ายจริง คือ เมล็ด และ ผิว)

  4. แบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนและหลังเรียนเพื่อประเมินความสัมฤทธิ์ผล ในรูปแบบของข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก พร้อมการสรุปคะแนน

  5. แบบฝึกหัดในแต่ละส่วนของพืชเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ โดยมีสองรูปแบบคือ

  • เกมจับคู่ภาพกับคำอธิบาย (ราก ลำต้น ใบ ดอก และ ผล)

  • แบบฝึกหัดแบบปรนัย 4 ตัวเลือก (เมล็ด และ ผิว)

ตัวอย่างภาพในโปรแกรม

        โปรแกรมนี้นับเป็นก้าวแรกแห่งการเรียนรู้อนุกรมวิธานพืชในลักษณะของสื่อผสม จะเป็นโปรแกรมที่จะพระราชทานให้กับโรงเรียนสมาชิก "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"
หมายเหตุ : โปรแกรมนี้เป็นชิ้นงานวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสารเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของนายภัทรชัย จุฑามาศ ซึ่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการในอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

 
       
  l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
  l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 

  : จำนวนผู้ใช้งาน

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร