ลำดับ
รายการ
หนังสือ-ซีดี
เนื้อหา
1

หมู่เกาะแสมสาร
ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติ
โดยคณะสำรวจพรรณพฤกษชาติ อพ. สธ.
ISBN 974-272-226-9
พ.ศ.2542
พิมพ์กระดาษอาร์ต 4 สี 42 หน้า

ราคาเล่มละ 50 บาท

การสำรวจเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง โดยคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. การสำรวจความหลากหลายทรัพยากรพรรณพืชของหมู่เกาะแสมสารในแต่ละสังคมพืช เช่น สังคมพืชฝั่งทะเล สังคมพืชชายหาด สังคมพืชป่าชายเลน สังคมพืชป่าดิบแล้ง เป็นต้น
2 ไม้พุทธประวัติ
โดย ศ.ดร.พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ
ISBN 974-272-224-2
พ.ศ.2544
พิมพ์กระดาษอาร์ต 4 สี 49 หน้า
ราคาเล่มละ 60 บาท
หนังสืออ้างอิงสนับสนุนด้านวิชาการให้กับโรงเรียนได้ค้นคว้าข้อมูลพรรณไม้ที่กล่าวในพระพุทธประวัติ โรงเรียนส่วนใหญ่มีพื้นที่และมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ให้ความร่มรื่น มีศาลาหรือซุ้มไม้ให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเป็นที่อบรมทางศาสนา ฟังเทศน์ ปฎิบัติธรรม ฝึกสมาธิ หนังสือไม้พุทธประวัติจึงเป็นสื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
3 ประโยชน์ของสมุนไพร
ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดย ศ.ดร.พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ
ISBN 974-8274-82-9
พ.ศ.2545
ราคาเล่มละ 60 บาท
หนังสือประโยชน์ของสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้ค้นคว้าเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและพรรณไม้ที่ปลูกในโรงเรียน พรรณไม้หลายชนิดมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพร และใช้บรรเทาและรักษาโรคมาแต่โบราณ เป็นที่สนใจทั้งในประเทศและทั่วโลก
4 แพลงก์ตอน
โดย ผศ. ดร.มาลินี ฉัตรมงคลกุล
และนายชิดชัย จันทร์ตั้งสี
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISBN 974-9958-04-7
พ.ศ.2548
พิมพ์กระดาษอารต์ 4 สี 352 หน้า
ราคาเล่มละ 250 บา
หนังสือความรู้พื้นฐานเรื่องแพลงก์ตอน แสดงแนวทางศึกษาค้นคว้าแพลงก์ตอนสัตว์และพืช คำจำกัดความ การจำแนกกลุ่ม ประโยชน์ การเก็บตัวอย่าง วิธีศึกษาแพลงก์ตอนด้วยกล้องจุลทรรศน์ ข้อมูลและรายะเอียดของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ รูปร่าง แหล่งที่อยู่ ลักษณะเฉพาะ การสืบพันธุ์ ความสำคัญของแพลงก์ตอนในระบบนิเวศ
5 ศิลปะการวาดภาพพฤกษศาสตร์
โดย อาจารย์ลลิตา โรจนกร
ISBN 974-91707-6
พ.ศ. 2548
พิมพ์กระดาษอารต์ 4 สี 52 หน้า
ราคาเล่มละ 100 บาท
หนังสือความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานและเทคนิคในการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ (Botanical Illustration) สามารถนำไปบูรณาการในวิชางานศิลปะวาดภาพซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และจะยังประโยชน์สำคัญในการสร้างเยาวชนให้เกิดความรักความผูกพันกับธรรมชาติ รวมทั้งได้เรียนรู้งานศิลปะที่เป็นแนววิทยาศาสตร์
6 พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ
โดย พินัย ห้องทองแดง
ISBN 974-9958-05-5
พ.ศ.2548
พิมพ์กระดาษอาร์ต 4 สี 118 หน้า
ราคาเล่มละ 400 บาท
** ใบแทรกแก้ไขข้อมูลหน้า 50-51
พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ มีเนื้อหาสาระที่รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ใช้ย้อมเส้นไหมให้ได้สีที่มีคุณภาพสูง พร้อมภาพและข้อมูลละเอียดทางพฤกษศาสตร์พืชบางชนิดเป็นที่รู้จักกันดีในการย้อมเส้นไหมมาแต่โบราณกาล และมีหลายชนิดเป็นพืชพันธุ์ใหม่ที่ผู้เขียนและทีมงานได้ศึกษาวิจัย และพัฒนาการย้อมเส้นไหม ให้ได้สีที่มีคุณภาพสูง ในด้านความคงทนต่อการซักและแสง โดยผ่านมาตรฐานการทดสอบจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
7 ปะการัง
โดย สุชนา ชวนิชย์ วรณพ วิยกาญจน์
ISBN: 978-974-9958-30-8
พ.ศ.2552
พิมพ์กระดาษอาร์ต 90 หน้า
ราคา 150 บาท
หนังสือปะการัง มีเนื้อหาสาระแสดงถึงการสำรวจปะการัง การเกิดปะการังฟอกขาว แนวโน้มในอนาคตของปะการัง การเพาะเลี้ยงปะการัง นอกจากนั้นยังมีข้อมูลเกี่ยวกับปะการัง ปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล
8 พันธุ์พืชนานาพรรณ
ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
จังหวัดชลบุรี
รวบรวมโดย ดร.จำลอง เพ็งคล้าย
ISBN: 978-974-9958-29-2
พ.ศ. 2552
พิมพ์กระดาษอาร์ต 271 หน้า
ราคา 150 บาท
การสำรวจทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในส่วนของพืชพรรณพบว่าพรรณไม้ท้องถิ่นที่มีค่อนข้างสมบูรณ์และหลากหลายรวมอยู่ในสภาพของป่าดิบแล้งเป็นส่วนใหญ่ พืชท้องถิ่นเหล่านี้มีทั้งพืชที่ล่อแหลมต่อการใกล้สูญพันธุ์ พืชสมุนไพร อาหาร พืชมีพิษ ตลอดจนพืชที่ใช้เพื่อเป็นวัสดุปลูกสร้างต่างๆ
9 พรรณไม้เขื่อนศรีนครินทร์
โดย อพ.สธ. สนองพระราชดำริโดย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2552
พิมพ์กระดาษอาร์ต 234 หน้า
ราคา 150 บาท
การสำรวจทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพ เขื่อนศรีนครินทร์ โดย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การสำรวจในส่วนของพืชพรณดำเนินการและจัดพิมพ์เป็นหนังสือ โดยเนื้อหา ประกอบด้วย พรรณไม้ประจำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี พรรณไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พรรณไม้เขื่อนศรีนครินทร์
10 พรรณไม้เขาวังเขมร
จังหวัดกาญจนบุรี
ISBN : 978-616-279118-5
พ.ศ.2556
พิมพ์กระดาษอาร์ต 316 หน้า
ราคา 350 บาท
การสำรวจพรรณไม้ที่เขาวังเขมร ปี 2553 พบพรรณไม้ 150 ชนิด โดยประมาณ สำรวจโดย มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ร่วมจัดทำหนังสือเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง สำหรับการศึกษา ในงานอนุรักษ์ งานวิจัย และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชต่อไป
11 สิ่งมีชีวิตในทะเล บริเวณเกาะคราม
และเกาะใกล้เคียง
จำนวน 5 เล่ม (B 1601-1605)
พ.ศ. 2550
พิมพ์กระดาษอาร์ต
ราคาชุดละ 500 บาท
หนังสือชุดรวมความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเลบริเวณเกาะครามและเกาะข้างเคียง จำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืชทะเลสาหร่ายทะเล ฟองน้ำ เอคไคโนเดิร์ม เพรียงหัวหอม หอยทะเล ปลาทะเล รวมรวมโดยอาจารย์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้สำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเล บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง
12 สาหร่ายทะเล บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง
โดย ศ.กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ ธิดารัตน์ น้อยรักษา ชัชชรี แก้วสุรลิขิต
ISBN 978-974-9958-20-9
พ.ศ.2550
พิมพ์กระดาษอาร์ต 74 หน้า
ราคาเล่มละ 100 บาท
หนังสือสาหร่ายบริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง เป็นคู่มือประกอบการจำแนกสาหร่ายทะเลอย่างง่าย ประกอบด้วยรูปวิธานของสาหร่าย ภาพถ่ายและภาพวาด ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่นของสาหร่ายแต่ละชนิด รวมทั้งแหล่งที่พบบริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง
13 ปลาทะเล บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง
โดย สมหมาย เจนกิจการ
ISBN 978-974-9958-18-6
พ.ศ.2550
พิมพ์กระดาษอาร์ต 52 หน้า
ราคาเล่มละ 100 บาท
หนังสือปลาทะเล บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง เป็นคู่มือที่ใช้ประกอบการจำแนกชนิดปลาทะเลอย่างง่าย ประกอบด้วยภาพถ่าย ชื่อสามัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทั่วไป ลักษณะเด่น และประโยชน์ของปลาแต่ละชนิด
14 แพลงก์ตอนพืชทะเล
บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง
โดย สุนันท์ ภัทรจินดา
อภิญญา ปานโชติ เอกพล รัตนพันธ์ เกสร เทียรพิสุทธิ์ จิตรา ตีระเมธี
ลัดดา วงศ์รัตน์
ISBN 978-974-9958-21-6
พ.ศ.2550
พิมพ์กระดาษอาร์ต 78 หน้า
ราคาเล่มละ 100 บาท
หนังสือแพลงก์ตอนพืชทะเลบริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง เป็นคู่มือที่ใช้ประกอบการศึกษาแพลงก์ตอนพืชทะเลกลุ่มไมโครแพลงก์ตอนอย่างง่าย ประกอบด้วยการจัดหมวดหมู่ของแพลงก์ตอนพืชทะเลแต่ละกลุ่ม ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพถ่าย และบรรยายลักษณะประจำชนิด รวมทั้งตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างและวิธีการศึกษา
15 หอยทะเล บริเวณเกาะคราม
และเกาะใกล้เคียง
โดย ธีรพงศ์ ด้วงดี กิติธร สรรพานิช
ไพลิน จิตรชุ่ม
ISBN 978-974-9958-19-3
พ.ศ.2550
พิมพ์กระดาษอาร์ต 76 หน้า
ราคาเล่มละ 100 บาท
หนังสือหอยทะเล บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง เป็นคู่มือที่ใช้ประกอบในการจำแนกหอยฝาเดียวและหอยสองฝา ประกอบด้วย ลักษณะทั่วไปของหอยแต่ละวงศ์ ลักษณะของสกุล ระบบนิเวศที่พบ รวมทั้งภาพของหอยแต่ละวงศ์โดยคัดเลือกภาพถ่ายจากธรรมชาติเพื่อให้สามารถใช้ได้จริงในพื้นที่ หรือเป็นภาพของเปลือกหอยที่ได้จากการเก็บตัวอย่าง รวม 51 วงศ์
16 ฟองน้ำทะเล เอคไคโนเดิร์ม
และเพรียงหัวหอม บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง
โดย สุเมตต์ ปุจฉาการ
สุชา มั่นคงสมบูรณ์
ISBN 978-974-9958-17-9
พ.ศ. 2550
พิมพ์กระดาษอาร์ต 112 หน้า
ราคาเล่มละ 100 บาท
หนังสือฟองน้ำทะเล เอคไคโนเดิร์มและเพรียงหัวหอม บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง เป็นคู่มือภาคสนามที่ใช้ประกอบการศึกษาธรรมชาติวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลโดยเฉพาะบริเวณแนวปะการัง ประกอบด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทั่วไป ภายถ่ายใต้น้ำ และการบรรยายลักษณะประจำชนิด รวมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับถิ่นอาศัยและแหล่งที่พบ
17 รวมชุดหนังสือสิ่งมีชีวิต
บริเวณหมู่เกาะสิมิลัน
พ.ศ.2556
จำนวน 6 เล่ม
พิมพ์กระดาษอาร์ต
ราคาชุดละ 650 บาท
หนังสือชุด ความหลากหลาย ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน จำนวน 6 เล่ม ประกอบด้วย แพลงก์ตอนทะเล สาหร่ายทะเลปะการัง หอยทะเล เอคไคโนเดิร์ม ปลาทะเล และ รวบรวมโดยอาจารย์และนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันศึกษาและสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ปี 2553 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเกาะและทะเลไทย
18 แพลงก์ตอนทะเล
บริเวณหมู่เกาะสิมิลัน
โดย จิตรา ตีระเมธี อภิญญา ปานโชติ ณัฏฐวดี ภูคำ เยาวลักษณ์ มั่นธรรม และสุนันท์ ภัทรจินดา
ISBN : 978-974-9958-62-9
พ.ศ.2556
พิมพ์กระดาษอาร์ต 106 หน้า
ราคาเล่มละ 120 บาท
หนังสือแพลงก์ตอนทะเลบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืช 78 ชนิด และแพลงก์ตอนสัตว์ 81 ชนิด โดยเรียงลำดับการจัดอนุกรมวิธาน เพื่อสะดวกในการค้นหา และแสดงภาพตัวอย่างที่ถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ มีคำอธิบายประกอบ พร้อมชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะที่สำคัญ และสถานภาพ อย่างไรก็ดียังมีอีกหลายชนิด รอการศึกษาในโอกาสต่อไป
19 สาหร่ายทะเล
บริเวณ หมู่เกาะสิมิลัน
โดย กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
ธิดารัตน์ น้อยรักษา จันทนา ไพรบูลย์ จันทนา แสงแก้ว และศิริกุล โตขำ
ISBN : 978-974-9958-59-9
พ.ศ. 2556
พิมพ์กระดาษอาร์ต 130 หน้า
ราคาเล่มละ 120 บาท
หนังสือสาหร่ายทะเลบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน ประกอบด้วย สาหร่าย 4 กลุ่ม ได้แก่ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีน้ำตาล และ สาหร่ายสีแดง รวม 94 ชนิด มี 16 ชนิด ที่รายงานการพบในประเทศไทยครั้งแรก แต่ละชนิด แสดงภาพถ่ายในธรรมชาติ และภาพจากกล้องจุลทรรศน์ คำอธิบายประกอบพร้อมชื่อวิทยาศาสตร์ แหล่งที่อยู่อาศัย โดยเรียงลำดับตามอักขระชื่อวิทยาศาสตร์ เพื่อสะดวกในการค้นหา
20 ปะการังบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน
โดย อัญชลี จันทร์คง วีระยุต ขุ้ยศร
ISBN : 978-974-9958-63-6
พ.ศ. 2556
พิมพ์กระดาษอาร์ต 139 หน้า
ราคาเล่มละ 120 บาท
หนังสือปะการังบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน ประกอบด้วย สถานภาพแนวปะการังในสถานีต่าง ๆ ปะการังชนิดเด่น และน่าสนใจ ที่พบ 17 วงศ์ 45 สกุล 140 ชนิด พร้อมภาพถ่ายใต้น้ำ คำอธิบายประกอบ แหล่งที่อยู่อาศัย และการแพร่กระจาย โดยลำดับตามชื่อวิทยาศาสตร์ และมีชื่อสามัญภาษาอังกฤษ สามัญไทย เพื่อสะดวกในการค้นหา
21 หอยทะเลบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน
โดย ธีระพงศ์ ด้วงดี กิติธร สรรพานิช
วีระยุต ขุ้ยศร ศรัณย์พร ทองภิญโญชัย
ISBN : 978-974-9958-65-0
พ.ศ.2556
พิมพ์กระดาษอาร์ต 108 หน้า
ราคาเล่มละ 120 บาท
หนังสือหอยทะเลบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน ประกอบด้วย ความหลากหลายของชนิดหอยทะเล ที่พบชนิดเด่นและน่าสนใจ 55 วงศ์ 174 ชนิด แสดงรายชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญไทยพร้อมคำอธิบายลักษณะ แหล่งที่อยู่อาศัย และการแพร่กระจาย และแผ่นภาพถ่ายใต้น้ำ
22 เอคไคโนเดิร์มบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน
โดย สุเมตต์ ปุจฉาการ
คมสัน หงภัทรคีรี
ISBN : 978-974-9958-60-5
พ.ศ. 2556
พิมพ์กระดาษอาร์ต 60 หน้า
ราคาเล่มละ 120 บาท
หนังสือเอคไคโนเดิร์มบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน เป็นคู่มือที่ใช้ประกอบการศึกษาธรรมชาติวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล บริเวณแนวปะการัง ประกอบด้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทั่วไป ภาพถ่ายใต้น้ำลักษณะประจำชนิด ถิ่นอาศัย แหล่งที่พบและการแพร่กระจาย
23 ปลาทะเลบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน
โดย. ภาสิณี วรชนะนันท์
ISBN : 978-974-9958-61-2
พ.ศ. 2556
พิมพ์กระดาษอาร์ต 95 หน้า
ราคาเล่มละ 120 บาท
หนังสือปลาทะเลบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน เป็นคู่มือใช้จำแนกชนิดปลาทะเลอย่างง่ายๆ ประกอบด้วยรูปวิธานแต่ละชนิด ลักษณะ แหล่งที่อยู่ การแพร่กระจาย ปลาที่รวมในเล่มนี้เป็นปลาชนิดเด่น พบ 40 วงศ์ 116 สกุล 242 ชนิด กลุ่มที่พบมากที่สุด ได้แก่ วงศ์ Labridae หรือปลานกขุนทอง และวงศ์ Pomacentridae หรือปลาสลิดหิน
จากยอดเขาถึงใต้ทะเล
1 จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 2
สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว สู่ ประโยชน์แท้แก่มหาชน
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
ISBN 978-974-9958-22-3
พ.ศ.2550
พิมพ์กระดาษอาร์ต 216 หน้า
ราคาเล่มละ 280 บาท
หนังสือที่จัดทำเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา และ สิบห้าปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานปณิธานงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื้อหาประกอบด้วยด้วยบทความมากมายเกี่ยวกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพที่ต่อเนื่องของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. รวมถึงแนวคิดการจัดทำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
2 จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 3
ทรัพยากรไทย : ภูมิปัญญาไทย
ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทยสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ISBN: 978-974-9958-27-8
พ.ศ.2552
พิมพ์กระดาษอาร์ต 225 หน้า
ราคา 280 บาท
หนังสือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประทศ ภายใต้ อพ.สธ. ที่ทรงมีพระราชดำริให้มีการศึกษาสำรวจตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรไทย ภูมิปัญญาไทย ให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติสืบไป
3 จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 4
ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ
พ.ศ.2554
ISBN : 978-974-9958-53-7
236 หน้า พิมพ์กระดาษอาร์ต
ราคา 320 บาท
หนังสือเทิดพระเกียรติ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จากที่ทรงมีพระราชดำริให้มีการศึกษาสำรวจตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล ได้รวมบทความเผยแพร่ผลการปฏืบัติงาน จากความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินโครงการวิจัย วิธีปฏิบัติ ทั้งวิชาการ และการบริหารจัดการ ที่เป็นมาตรฐานแสดงให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรทั้งกายภาพและชีวภาพ วัฒนธรรมภูมิปัญญา จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของประเทศต่อไปในอนาคต
4 จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 5
ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก
พ.ศ.2556
ISBN : 978-974-9958-70-4
พิมพ์กระดาษอาร์ต 242 หน้า
ราคา 320 บาท
หนังสือเทิดพระเกียรติ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จากที่ทรงมีพระราชดำริให้มีการศึกษาสำรวจตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล ได้รวบรวมบทความของงานบางส่วนที่แสดงถึงวิถีทางในการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการวิจัยเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งด้านวิชาการ การดำเนินกิจกรรม การบริหารจัดการโครงการและความร่วมมือระหว่างองค์การ สถาบันต่างๆ ของประเทศไทย
5 จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 6
ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
ISBN : 978-974-9958-74-2
พ.ศ. 2559
พิมพ์กระดาษอาร์ต 164 หน้า
ราคา 450 บาท
หนังสือเทิดพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จากที่ทรงมีพระราชดำริให้มีการศึกษาสำรวจตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล ได้รวบรวมบทความของงานบางส่วนที่แสดงถึงวิถีทางในการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. และความร่วมมือระหว่างองค์กรและสถาบันต่างๆของประเทศไทย ที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างสอดประสานกันในการสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
6 จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 7
ทรัพยากรไทย :
ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
ISBN : 978-974-9958-83-4
พ.ศ.2560
พิมพ์กระดาษอาร์ต 164 หน้า
ราคา 450 บาท
หนังสือเทิดพระเกียรติ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จากที่ทรงมีพระราชดำริให้มีการศึกษาสำรวจตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล ได้รวบรวมบทความจากงานวิจัยในบางส่วนของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. จากหลากหลาย สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ วิธีการดำเนินงานและวิธีการศึกษาวิจัยที่มีมาตรฐาน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่สนใจในเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของประเทศต่อไป ในอนาคต
เอกสารประชุมวิชาการ
1 การประชุมวิชาการ
ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวิต
โดยคณะปฎิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
ISBN 974-13-2329-8
พ.ศ.2546
พิมพ์กระดาษปอนด์ขาวดำ 4 สี
451 หน้า
ราคาเล่มละ 100 บาท
รายงานความก้าวหน้า การศึกษาวิจัยจากสำรวจทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ต่อจากการศึกษาที่ผ่านมาจากการประชุมวิชาการครั้งก่อนในปี 2544
2 การประชุมวิชาการ
ทรัพยากรไทย :สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
โดย อพ.สธ.
ISBN 974-9958-10-1
พ.ศ.2549
พิมพ์กระดาษอาร์ต 540 หน้า
พร้อมแผ่นซีดี
ราคาเล่มละ 450 บาท
เอกสารประชุมวิชาการของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2548 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ประกอบไปด้วยผลงานวิจัยของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ในแขนงวิชาต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพและด้านชีวภาพ
3 เอกสารประชุมวิชาการ
ทรัพยากรไทย :
ประโยชน์แท้แก่มหาชน
(ภาคบรรยาย, ภาคโปสเตอร์)
โดย. อพ.สธ.
ISBN 978-974-9958-16-2
พ.ศ.2550
พิมพ์กระดาษอาร์ต 126 หน้า
พร้อมแผ่นซีดี
ราคาเล่มละ 250 บาท
เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 ของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งงานจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม -5 พฤศจิกายน 2550 เนื้อหาประกอบด้วยงานวิจัยของนักวิชาการในภาคบรรยาย 39 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 33 เรื่อง
4 เอกสารประชุมวิชาการ
ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่
ในฐานไทย
(ภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์)
20-23 ตุลาคม 2552
ISBN : 978-974-9958-28-5
พ.ศ.2552
120 หน้า พร้อมแผ่นซีดี
ราคา 250 บาท
เอกสารประชุมวิชาการครั้ง 4 ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2552 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
ประกอบไปด้วยผลงานวิจัยของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ในแขนงวิชาต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพและด้านชีวภาพ
5 เอกสารประชุมวิชาการ
ทรัพยากรไทย :
ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ
(ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์)
โดย อพ.สธ.
ISBN 978-974-9958-51-3
พ.ศ.2554
จำนวน 137 หน้า พร้อมแผ่นซีดี
ราคาเล่มละ 250 บาท
เอกสารการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
ณ ห้องประชุมวิชาการ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย นักวิจัยชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ได้ร่วมกันเผยแพร่ผลงานวิจัย รวม 78 เรื่อง ประกอบไปด้วยเนื้อหาในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ สาหร่ายและแพลงก์ตอน วิทยาศาสตร์ทางทะเล เคมี โภชนาการ และภูมิปํญญา แสดงความก้าวหน้าในแนวคิดวิธีวิจัย ที่นำเสนอได้อย่างน่าสนใจ
6

เอกสารประชุมวิชาการ
ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก
Thai Resources : Bring the Best Thai Things to the World
(ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์)

ISBN 798-794-9958-69-8
พ.ศ. 2556 จำนวน 152 หน้า
ราคาเล่มละ 350 บาท

เอกสารประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 ของ อพ.สธ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2556 ณ อาคารประชุมวิชาการ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับทรัพยากรด้านต่าง ๆ ทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ เนื้อหา มีความหลากหลายในทรัพยากรทางพืช สัตว์ แมลง จุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล เคมี โภชนาการ และภูมิปัญญา แสดงความก้าวหน้าในแนวคิดวิธีวิจัยของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
7 เอกสารการประชุมวิชาการ
ทรัพยากรไทย :
หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
Thai resources : Review Our Own Assets (ภาคบรรยายและโปสเตอร์ )
24-26 มีนาคม 2559
ISBN:978-974-9958-73-5
พ.ศ. 2559 จำนวน 158 หน้า
ราคาเล่มละ 500 บาท
เอกสารประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ของ อพ.สธ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิชาการ คุ้มศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. เผยแพร่ผลงานวิจัย ภาคบรรยายและภาคนิทัศน์ เนื้อหามีความหลากหลายในทรัพยากร สาขาวิชาทางพืช สัตว์ แมลง จุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล และวัฒนธรรมภูมิปัญญา แต่ละเรื่อง แสดงความก้าวหน้าในแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยของผู้วิจัย
8 เอกสารประชุมวิชาการ
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
(ภาคบรรยายและภาคนิทัศน์)
29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
ISBN 978-974-9958-84-1
พ.ศ.2560
192 หน้า
ราคาเล่มละ 500 บาท พร้อมซีดี
เอกสารประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 ของ อพ.สธ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี เผยแพร่ผลงานวิจัย ภาคบรรยายและภาคนิทัศน์ เนื้อหามีความหลากหลายในทรัพยากร สาขาวิชา เรื่องทางพืช สัตว์ แมลง จุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ และวัฒนธรรมภูมิปัญญา แต่ละเรื่องแสดงความก้าวหน้าในแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยของนักวิจัย ได้นำเสนออย่างน่าสนใจ
เอกสารประชุมวิชาการ(รูปแบบชุด)
1

เอกสารประชุมวิชาการ ชุดที่ 1
จำนวน 4 เล่ม
ราคาชุดละ 450 บาท
ชุด 1 มีเอกสารประชุมวิชาการ ดังนี้
1.ทรัพยากรไทยอนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสำนึกแห่งนักวิจัยไทย เล่ม 1 ปี2544 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ตอน 1 - 2)
2.ทรัพยากรไทยอนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสำนึกแห่งนักวิจัยไทย เล่ม 2 ปี2544 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ตอน 3 - 4)
3.ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวิต
ปี 2546 ณ สำนักพระราชวัง พระราชวังดุสิต
4.ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ปี 2548 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นครราชสีมา (พร้อมแผ่นซีดี)
2 ทรัพยากรไทย อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิต สำนึกแห่งนักวิจัยไทย เล่ม 1
โดยคณะปฎิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. เล่ม 1 (ตอน 1-2)
ISBN 974-8274-91-8
พ.ศ.2546
พิมพ์กระดาษอาร์ต 4 สี 386 หน้า
ราคาเล่มละ 600 บาท
การศึกษาวิจัยจากการสำรวจทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ในพื้นที่ที่หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริใช้เป็นแบบอย่างในการศึกษาชีวภาพต่างๆ ซึ่งเป็นรายละเอียดจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสำนึกแห่งนักวิจัยไทย ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2544 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดในหนังสือน่าที่จะได้เผยแพร่ให้เยาวชนและบุคลทั่วไป ได้รับทราบผลงานของคณะปฎิบัติงานวิทยาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ได้ดำเนินตามพระราชดำริ และพระราชกระแสรับสั่ง ในการอนุรักษ์พืชพรรณและทรัพยากรของประเทศ
3 ทรัพยากรไทย
อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสำนึก
แห่งนักวิจัยไทย เล่ม 2 (ตอน 3-4 )
โดยคณะปฎิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
ISBN 974-8274-92-8
พ.ศ.2546
พิมพ์กระดาษอาร์ต 4 สี 263 หน้า
ราคาเล่มละ 600 บาท
การจัดประชุมวิชาการนิทรรศการทรัพยากรไทย : อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสำนึกแห่งนักวิจัยไทย ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2544 ณ ศาลา พระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคณะปฎิบัติงานวิทยาการ จากหน่วยงาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริ และมีบทคัดย่อการศึกษาวิจัยในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
4


รวมเอกสารประชุมวิชาการ ชุดที่ 2
จำนวน 5 เล่ม
ราคาชุดละ 500 บาท
เอกสารประชุมวิชาการประจำปี ดังนี้
1.ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ปี 2550 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี (พร้อมแผ่นซีดี)
2.ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย ปี 2552 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี (พร้อมแผ่นซีดี)
3.ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ ปี 2554 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (พร้อมแผ่นซีดี)
4.ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ปี 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
5.ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ปี 2559 ณ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ขอนแก่น
  l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
  l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร