หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯในการทดลองปลูกต้นมะกอกโอลีฟ
 
 • โครงการส่วนพระองค์ฯสวนจิตรลดา
 • โครงการส่วนพระองค์ฯสวนจิตรลดา จ.กรุงเทพฯ *
 • สวนอุไทยธรรม จ.ปทุมธานี *
 • ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช คลองไผ่ จ.นครราชสีมา
 • ศูนย์ฝึกโรงวัว ของศูนย์บริการพัฒนา ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
 • สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
  กองทัพเรือ
 • กองเรือยุทธการ สวนอาภากร จ.ชลบุรี *
 • กรมสวัสดิการทหารเรือ ศูนย์กสิกรรมทหารเรือ *โยทะกา จ.ฉะเชิงเทรา
 • สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแด
 • กรมวิชาการเกษตร
 • ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ *
 • สถานีทดลองพืชสวนเพชรบุรี จ.เพชรบุรี *
 • สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ จ.เลย *
 • สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ *
 • สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี จ.เชียงราย *
 • บริษัทอุตสาหกรรมปิโตเลียมคัลไทย จำกัด (มหาชน)
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
 • บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง
 • ไร่กิ่งทอง จ.บุรีรัมย
   

  

     
  l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
  l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร