คณะผู้วิจัย โครงการปลูกพืชในกลุ่มมะกอกเพื่อการผลิตน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ผศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ดร.สรัญญา วัชโรทัย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ดร.วิภา หงษ์ตระกูล ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ดร.อุณารุจ บุญประกอบ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ผู้สนับสนุนงบประมาณวิจัย :
ผู้สนับสนุนงานวิจัย :

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
  l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
  l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร