<< กลับหน้ากลัก  


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประชิด วามานนท์

    ประวัติ :

 • พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งในสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๘

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร

ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษากองบำรุงรักษาราชอุทยาน สำนักพระราชวัง

 • ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

 • คณะกรรมการอำนวยการที่ปรึกษาทางวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา หลักสูตรการจัดการผลิตพืช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๐๑ - ปัจจุบัน

 • อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๐๖ -  ปัจจุบัน

 • อาจารย์พิเศษ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน พ.ศ. ๒๕๑๓ -  ปัจจุบัน

 • อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะเกษตร สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๑๘ - ปัจจุบัน

 • อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาตกแต่งภายใน พ.ศ. ๒๕๓๕ - ปัจจุบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • รับพระราชทานปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ปัจจุบัน) วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๙

 • รับพระราชทานปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๐

 • รับพระราชทานปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙

 • รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑

การศึกษา

 •  ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาการออกแบบและตกแต่ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร) พ.ศ. ๒๔๘๕

 • ประกาศนียบัตรการออกแบบและตกแต่งจาก American Institute of Interior Designer พ.ศ. ๒๕๑๔

 • การศึกษาดูงานต่างประเทศ ได้ศึกษาดูงานวิชาการออกแบบตกแต่งสถานที่ ออกแบบตกแต่งสวนไม้ดอก ไม้ประดับ สวนกล้วยไม้ สวนพฤกษศาสตร์ และการจัดการอาคารสงเคราะห์ ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ประเทศต่างๆ ประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ไทเป ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์