โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - กรุงเทพมหานคร

 

สวนสาธารณะ 14 แห่ง ที่กรุงเทพมหานคร น้อมเกล้าฯ ถวายเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 

   

Click on the image to enlarge

 

www.rspg.or.th