ในแต่ละหัวข้อเรื่องของสารพรรณพฤกษ์นี้ นำมาจากหนังสือและเอกสารที่เจ้าของเรื่องได้อนุญาตให้เผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานได้ ทั้งนี้เพราะส่วนหนึ่งของผู้จัดทำและผู้เรียบเรียงหนังสือได้ร่วมสนองพระราชดำริในงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์และนักวิจัยร่วม จึงหวังว่าผู้เข้ามาชมจะได้รับความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง และนำสิ่งที่ได้รับนี้ถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนในรุ่นต่อๆไป เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชของชาติให้ดำรงคงไว้อย่างยั่งยืนและสืบเนื่องตลอดไป...

 

  ฝึกสมองประลองความจำ