สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Palmae

จาก
Nypa fruticans Wurmb.
เต่าร้างแดง
Caryota mitis Lour.
ปาล์มสิบสองปันนา
Phoenix loureiri Kunth
ลาน
Corypha umbraculifera L.