Family AMARANTHACEAE

Genus
      Achyranthes
      Aerva
      Allmania
      Alternanthera
      Amaranthus
      Celosia
      Centrostachys
      Cyathula
      Deeringia
      Gomphrena
      Psilotrichum
      Psilotricopsis
      Siamosia
      Trichurus