การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล   รักษ์ป่าชายเลน

 
   

 

     เนื่องจากชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. ได้ดำเนินงานมาครบรอบ 1 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ฉะนั้นในวันดังกล่าว ทางชมรมจะจัดให้มีการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไปให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ  รวมถึงเปิดโอกาสให้กับสมาชิกที่มีผลงานผ่านเกณฑ์การพิจารณา  ได้นำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ แก่สาธารณะชน  เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้มุ่งมั่นในการศึกษา  เรียนรู้ธรรมชาติวิทยา   รายละเอียด


 

 
   

 

ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. สวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.
โทร. 02-2821850, 02-2820665  หรือ  Email :
bio_club@rspg.org