จุลสารของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งอยู่ในมือท่านนี้ นับเป็นฉบับที่ 1 ซึ่งสำเร็จขึ้นได้ในเวลาที่เหมาะสม หลังจากชมรมฯ ได้จัดตั้งขึ้นก่อนหน้านี้แล้วเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมโยง สื่อสาร ในมวลสมาชิกที่อยู่ในชมรมและผู้สนใจโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อติชม ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการผลักดันงานของชมรมฯ ให้ดำเนินไปยังข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
          จุลสารฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา สาระต่างๆ โดยเริ่มจากประธานชมรมท่านแรกจะเป็นผู้เกริ่นนำบรรยายอย่างน่าสนใจถึงที่มาที่ไปของชมรา และกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สมาชิก และเมื่อชมรมได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประสานงาน สร้างความร่วมมือ ร่วมใจ กับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทางโครงการฯ จึงได้มาบอกกล่าวเป็นบทความถึงความผูกพันการทำงานร่วมกันระหว่างชมรมฯ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต่อมาจึงเล่าสู่กันฟังในเรื่องการสำรวจและวิจัย ในลักษณะการทำงานร่วมกัน จากอาสาสมัครหลายฝ่า เริ่มต้นด้วยเรื่องการศึกษาชีววิทยาของแย้เพื่อการอนุรักษ์และการคืนสู่ธรรมชาติบนเกาะแสมสาร  แล้วจึงมาถึงเรื่องความหลากหลายของชนิดไดอะตอมทะเล ณ เกาะช้าง และเรื่องแรดิโอลาเรียน ซึ่งเป็นโปรโตซัวชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ สุดท้ายจะเป็นกบหนอง สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดหนึ่ง ที่พบในพื้นที่การสำรวจของโครงการฯ บทความเหล่านี้จะทำให้ท่านได้ทราบถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่ศึกษาและประวัติความเป็นของพื้นที่ทำการสำรวจวิจัย รวมถึงวิธีการสำรวจการวิจัย
          ด้วยสัจจะเป็นสำคัญ จึงมีความสุขยิ่งที่ได้ทำหน้าที่จนผลิตจุลสารฉบับแรกนี้ได้สำเร็จตามที่รับไว้ แต่ด้วยความสำนึกเสมอว่างานที่ทำนี้เป็นเพียงการริเริ่ม ซึ่งการเริ่มต้นย่อมมีความบกพร่องบ้าง มีความไม่สมบูรณ์บ้าง จึงขอน้อมรับไว้ทั้งหมด และสุดท้าย ด้วยความไม่ยึดติด จึงเชื่อว่าบรรณาธิการท่านต่อไป จะสามารถผลิตจุลสารฉบับที่สองได้ดียิ่งกว่านี้แน่นอน เพื่อการมีส่วนร่วมในการสนองพระราชดำริแห่งการอนุรักษ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

                                                                              รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
                                                                                                 บรรณาธิการ
 


   สนใจติดต่อขอสมัครสมาชิกและขอรับจุลสารได้ที่ : สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต  กรุงเทพ 10303 โทร. 0-2282 1850 , 0-2282 0665