การดำเนินงานช่วงระยะแผนแม่บท 5 ปีที่หนึ่ง
การดำเนินงานช่วงระยะแผนแม่บท 5 ปีที่สอง
 
       
 
 
 
การดำเนินงานช่วงระยะแผนแม่บท 5 ปีที่สาม
การดำเนินงานช่วงระยะแผนแม่บท 5 ปีที่สี่
 
       
 
 
 
การดำเนินงานช่วงระยะแผนแม่บท 5 ปีที่ห้า
การดำเนินงานช่วงระยะแผนแม่บท 5 ปีที่หก
 
       
 
 
 
30 ปี อพ.สธ.สืบสานพระราชปณิธาน
และแผนแม่บท 5 ปีที่เจ็ด
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นคือฐานประเทศ