ข้อมูลการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นฯ
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
     
 
 

                                                     ......................

 
     กำหนดการฝึกอบรมปฏิบัติการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
     แบบตอบรับการฝึกอบรมปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถิ่น
     ขั้นตอนการสนองพระราชดำริ อพ.สธ
    องค์การบริหารส่วนตำบล--หนังสือถึง ผอ.อพ.สธ.
   โครงการอพ.สธ.ตำบล...........
   ป้าย ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบล..............
    ตัวอย่าง-หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ถึงผอ.อพ.สธ
   ตัวอย่าง-หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาหลง ถึงผอ.อพ.สธ.
    ร่างหน้าปกแบบประเมิน
    ร่างแบบประเมินฐานทรัพยากรท้องถิ่น
   HOME   :  ย้อนกลับ