RSPG BOOKSHOP

 
 [พระราชดำรัสเปิดประชุมฯ]

  ทะเบียนพรรณไม้สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 คู่มือสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๒๕๕๑
  เอกสารเกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  สารานุกรมพืชในประเทศไทย (สำนักหอพรรณไม้)
 พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน (สำนักหอพรรณไม้)
  ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ (สำนักหอพรรณไม้)
  หนังสือลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ เล่ม 1  ดร. ก่องกานดา ชยามฤต 
  หนังสือลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ เล่ม 2  ดร. ก่องกานดา ชยามฤต 
 มุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสำหรับสมาชิกฯ และผู้สนใจ
  ภาพมอบเกียรติบัตรฯ  รุ่น ๕/๒๕๕๖

เนื่องจากเว็บบอร์ดมุมสวนเดิมยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงได้สร้างเว็บบอร์ดสำรองขึ้นเพื่อใช้ในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยเพิ่มฟอรัมของฐานทรัพยากรท้องถิ่นเข้าไปด้วย การใช้เว็บบอร์ด ก็เหมือนเดิม คือสมัครสมาชิก ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องรอยืนยันนะคะ .. ขอให้พื้นที่ส่วนนี้อย่างเกิดประโยชน์ต่องานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะ .. เชิญค่ะ

 

 
เอกสารการประชุมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น (เรียงตามวัน)  
   

การประชุมกลุ่มสมาชิกภาคใต้ (อ่าวไทย) ระหว่าง 12-13 ก.ย.57
การะประชุมสมาชิกภาคเหนือตอนบน ระหว่าง 9-11 ก.ย..57
การประชุมกลุ่มสมาชิกภาคใต้ตอนล่าง (อันดามัน) 10-11 ก.ย.57
การประชุมกลุ่มสมาชิกจังหวัดขอนแก่นระดับปรถม วันที่ 11 ก.ย.57
การประชุมกลุ่มสมาชิกอิสานล่าง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 11 ก.ย.57
การประชุมกลุ่มสมาชิกจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 10 ก.ย.57
การประชุมกลุ่มสมาชิกจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 10 ก.ย.57
การประชุมกลุ่มสมาชิกภาคใต้ตอนล่าง ระหว่าง 8-9 ก.ย.57
การประชุมกลุ่มสมาชิกจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 9 ก.ย.57
การประชุมกลุ่มสมาชิกจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 8 ก.ย.57
การประชุมเชิงปฏิบัติการกรุงเทพ-ปริมณฑล ระหว่าง 5-6 ก.ย.57
การะประชุมสมาชิกภาคเหนือตอนบน ระหว่าง 2-4 ก.ย..57

การอบรมปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถิ่นรุ่น 7/57 ระหว่าง 1-5 ก.ย.57
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มนนทบุรี ระหว่าง 1-2 ก.ย.57
การะประชุมสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง วันที่ 28 ส.ค.57
การะประชุมสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่าง 27-28 ส.ค.57
การะประชุมสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง วันที่ 27 ส.ค.57
การประชุมกลุ่มสมาชิกภาคอีสานล่าง บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 วันที่ 27 ส.ค.57
การะอบรมปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น 6/57 ระหว่าง 26-29 ส.ค. 57
การะประชุมสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง วันที่ 26 ส.ค.57
การประชุมกลุ่มสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่าง 25-26 ส.ค.57
การะประชุมสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระหว่าง 25 ส.ค.57
การประชุมกลุ่มสมาชิกภาคอิสานล่าง บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 วันที่ 25 ส.ค.57

 
   
  สมาชิกจุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโปรดทราบ ..
ทาง อพ.สธ.จะดำเนินการปรับเปลี่ยนบริการจุลสารฯ ที่เคยส่งทางไปรษณีย์ มาเป็นดาวน์โหลดผ่านทางออนไลน์ ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ๓ ปีที่ ๑๙ เป็นต้นไป
 
   
แบบแสดงความประสงค์ในการศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คลองไผ่ฯ    

   ข่าวกิจกรรม ๒๕๕๕   ข่าวกิจกรรม ๒๕๕๔   ข่าวกิจกรรม ๒๕๕๓       ข่าวกิจกรรม ๒๕๕๒  

 
   

     

 

 

 

 
   
   
  l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
  l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร