RSPG BOOKSHOP

 
 [พระราชดำรัสเปิดประชุมฯ]

  ทะเบียนพรรณไม้สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 คู่มือสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๒๕๕๑
  เอกสารเกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  สารานุกรมพืชในประเทศไทย (สำนักหอพรรณไม้)
 พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน (สำนักหอพรรณไม้)
  ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ (สำนักหอพรรณไม้)
  หนังสือลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ เล่ม 1  ดร. ก่องกานดา ชยามฤต 
  หนังสือลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ เล่ม 2  ดร. ก่องกานดา ชยามฤต 
 มุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสำหรับสมาชิกฯ และผู้สนใจ
  ภาพมอบเกียรติบัตรฯ  รุ่น ๕/๒๕๕๖

เนื่องจากเว็บบอร์ดมุมสวนเดิมยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงได้สร้างเว็บบอร์ดสำรองขึ้นเพื่อใช้ในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยเพิ่มฟอรัมของฐานทรัพยากรท้องถิ่นเข้าไปด้วย การใช้เว็บบอร์ด ก็เหมือนเดิม คือสมัครสมาชิก ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องรอยืนยันนะคะ .. ขอให้พื้นที่ส่วนนี้อย่างเกิดประโยชน์ต่องานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะ .. เชิญค่ะ

 

 
หนังสือเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทฯ วันพืชมงคล 2558  
เอกสารการประชุมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น (เรียงตามวัน)  
   

ประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สาระการเรียนรู้ สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ระหว่างวันที่  ๑๙-๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๗ นครพนม 

 

 การประชุมกลุ่มสมาชิกภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ ๕ จังหวัดลำปาง-พะเยา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

 
 การประชุมเชิงปฎิบัติการ สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  ๒-๔ ธันวาคม  ๒๕๕๗  
กำหนดการประชุมกลุ่มสมาชิกภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ ๔ จังหวัดเชียงราย วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  
ประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการกลุ่มภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคกลางสาระการเรียนรู้ : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐  พฤศจิกายน๒๕๕๗  
  ประชุมกลุ่มสมาชิกเขตภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  กลุ่มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ประชุมกลุ่มสมาชิกเขตภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดกระบี่ ระนอง  พังงา และภูเก็ต วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ประชุมกลุ่มสมาชิกเขตภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ ๒ จังหวัดน่าน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิก ภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ ๓ จังหวัดแพร่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
  สมาชิกจุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโปรดทราบ ..
ทาง อพ.สธ.จะดำเนินการปรับเปลี่ยนบริการจุลสารฯ ที่เคยส่งทางไปรษณีย์ มาเป็นดาวน์โหลดผ่านทางออนไลน์ ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ๓ ปีที่ ๑๙ เป็นต้นไป
 
   
แบบแสดงความประสงค์ในการศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คลองไผ่ฯ    

   ข่าวกิจกรรม ๒๕๕๕   ข่าวกิจกรรม ๒๕๕๔   ข่าวกิจกรรม ๒๕๕๓       ข่าวกิจกรรม ๒๕๕๒  

 
   

     

 

 

 

 
   
   
  l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
  l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร