อพ.สธ ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๒
โรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

: กลับหน้าหลัก :

 

ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม พ.ศ. 2552 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1 ในปีงบประมาณ 2552 ให้กับโรงเรียนสมาชิก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความเข้าใจ ในวิธีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ ครูผู้สอน จากโรงเรียนสมาชิก จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 45 คน  เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้


 

 
กลับหน้าหลัก  :    HOME