อพ.สธ ร่วมประชุมกลุ่มสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสน ณ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 

 

: กลับหน้าหลัก :

 

วันที่ 7-9 มกราคม 2552 .พ.ต.อ.จรูญ ไชยอินทร์ .อ.ทนงศักดิ์ มณีวรรณ .อ.ศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ ที่ปรึกษา ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พร้อมด้วยนายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง เจ้าหน้าที่ อพ.ส.ประจำพื้นที่ ได้ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์

1.      พบปะ ปรึกษาหารือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา กับที่ปรึกษา ประสานงานฯ และเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

2.      ชี้แจงเกี่ยวกับเนื้อหาการดำเนินงานที่ปรับปรุง การประชุมวิชาการฯ ปี 2552

3.      ชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์และรายละเอียดในการประเมินปี 2552

โรงเรียนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 23 โรง

1.      โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน          

2.      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

4.      โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

5.      โรงเรียนห้องสอนศึกษา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

6.      โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

7.      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 หมู่ 10 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

8.      โรงเรียนบ้านแพะวิทยา หมู่ 3 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

9.      โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

10.  โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  

11.  โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

12.  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 233 หมู่ 1 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

13.  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

14.  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

15.  โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่

16.  โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

17.  โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

18.  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

19.  โรงเรียนบ้านแม่โป่ง ต.แม่โป่ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

20.  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

21.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ต.ช้างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

22.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 

 

 
กลับหน้าหลัก  :    HOME