อพ.สธ ร่วมประชุมกลุ่มสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี