อพ.สธ เยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
าชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดตราด และ ระยอง