อพ.สธ เยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าและประชุมกลุ่ม
าชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรุงเทพมหานคร กลุ่ม ๒ ณ ร.ร.กัลยวิทย์
 

 

 

: กลับหน้าหลัก :

กลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่ม 2 กรุงเทพฯ  จัดการประชุมกลุ่มที่โรงเรียนกัลยวิทย์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 7 ม.ค.2552    มีสมาชิกฯ เข้าประชุม จำนวน 19 โรงเรียน  ครู-อาจารย์ 31 คน  สาระสำคัญคือทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  (คุณอนุพงส์  อินทปัญญา  นางสาวณัชวดื  ปานกรด และนายมรกต  วัชรมุสิก) ให้แนวทางในการเตรียมความพร้อม สำหรับการประเมินสถานศึกษา ประจำปี 2551  และสมาชิกฯนำเสนอความก้าวหน้า อุปสรรค แผนในการดำเนินงาน


 

 
กลับหน้าหลัก  :    HOME