อพ.สธ เยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าและประชุมกลุ่ม
าชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรุงเทพมหานคร กลุ่ม ๓ ณ ร.ร.ราชประชาสมาสัยฯ
 

 

 

: กลับหน้าหลัก :

กลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่ม 3  กรุงเทพฯ  จัดการประชุมกลุ่มที่โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 9 ม.ค.2552    มีสมาชิกฯ เข้าประชุม จำนวน 8 โรงเรียน  ครู-อาจารย์ 16 คน  นักเรียน 6 คน สาระสำคัญคือทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  (คุณอนุพงส์  อินทปัญญา  นางสาวณัชวดี  ปานกรด และนายมรกต  วัชรมุสิก) ให้แนวทางในการเตรียมความพร้อม สำหรับการประเมินสถานศึกษา ประจำปี 2551  และสมาชิกฯนำเสนอความก้าวหน้า อุปสรรค แผนในการดำเนินงาน
  

 
กลับหน้าหลัก  :    HOME