อพ.สธ เยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าและประชุมกลุ่ม
าชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรุงเทพมหานคร กลุ่ม ๔ ณ ร.ร.พิชญศึกษา
 

 

 

: กลับหน้าหลัก :

กลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่ม 4  กรุงเทพฯ  จัดการประชุมกลุ่มที่โรงเรียนพิชญศึกษา  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 8 ม.ค.2552    มีสมาชิกฯ เข้าประชุม จำนวน 14 โรงเรียน  ครู-อาจารย์ 39 คน  นักเรียน 24 คน  สาระสำคัญคือทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  (คุณอนุพงส์  อินทปัญญา  นางสาวณัชวดี  ปานกรด และนายมรกต  วัชรมุสิก) ให้แนวทางในการเตรียมความพร้อม สำหรับการประเมินสถานศึกษา ประจำปี 2551  และสมาชิกฯนำเสนอความก้าวหน้า อุปสรรค แผนในการดำเนินงาน
 

 
กลับหน้าหลัก  :    HOME