อพ.สธ เยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าและประชุมกลุ่ม
าชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อ.เมือง
 

 

 

: กลับหน้าหลัก :

กลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มสุพรรณบุรี  จัดการประชุมกลุ่มที่โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 12 ม.ค.2552    มีสมาชิกฯ เข้าประชุม จำนวน 14 โรงเรียน  ครู-อาจารย์ 34 คน สาระสำคัญคือทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  (คุณอนุพงส์  อินทปัญญา  นางสาวณัชวดี  ปานกรด และนายมรกต  วัชรมุสิก) ให้แนวทางในการเตรียมความพร้อม สำหรับการประเมินสถานศึกษา ประจำปี 2551  และสมาชิกฯนำเสนอความก้าวหน้า อุปสรรค แผนในการดำเนินงาน 

 
กลับหน้าหลัก  :    HOME