อพ.สธ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพื่อทำความเข้าใจในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับ ร.ร.สมาชิก จ.ปัตตานี และสงขลา