อพ.สธ ร่วมกับ อบจ.สุราษฎร์ธานี จัดการประชุม
เรื่อง ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย บนฐานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง