อพ.สธ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง