อพ.สธ รวมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ