อพ.สธ รวมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จ.นครราชสีมา