อพ.สธ รวมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม