อพ.สธ ติดตามความก้าวหน้าสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย จังหวัด สระแก้ว และปราจีนบุรี