อพ.สธ ติดตามความก้าวหน้าสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย ณ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ อ.เมือง จ.ชลบุรี