อพ.สธ ติดตามความก้าวหน้าสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนสมาชิกจังหวัดชุมพร เขตพื้นที่การศึกษา ๒ กลุ่ม ๑ และ ๒