อพ.สธ ติดตามความก้าวหน้าสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่ม ๓ , ๗ และ ๑๐