อพ.สธ ติดตามความก้าวหน้าสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร