อพ.สธ ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมพิทยาคม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี