อพ.สธ ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก