อพ.สธ ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จ. ระยอง