อพ.สธ จัดอมรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่น ๒/๒๕๕๒ ให้กับโรงเรียนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี