อพ.สธ จัดอมรมปฏิบัติการงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และการสำรวจข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ณ อบต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย