อพ.สธ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียน
เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี