อพ.สธ จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๓/๒๕๕๒ให้แก่โรงเรียนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี