อพ.สธ.ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนเมรี่อิมมาคูเลตคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี