อพ.สธ.ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์